มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ส พบข้อมูลทั้งหมด: 486 รายการ
พระมหาสงพงษ์ คุณากโร
ป.ธ.9 วัดราชนัดดารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรสมคิด หินนอก
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุนทร ธมฺมสุนฺทรโร
ป.ธ.9 วัดนิมมานรดี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสงวน ปญฺญาสิริ
ป.ธ.9 วัดมหรรณพาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดอัปสรสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุชาติ อินฺทโชโต
ป.ธ.9 วัดทัศนารุณสุนทริการาม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุทธิเดช สุทฺธิเตโช
ป.ธ.9 วัดต้นสน
อ่างทอง
สามเณรสมพร นามคํา
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
สามเณรสมบูรณ์ ศรีภิญโญ
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
สามเณรสุริยาวุธ สุวรรณบุบผา
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหาสัมพันธ์ ปิยธมฺโม
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหาสุพรรณ สุรเตโช
ป.ธ.9 วัดบุณยประดิษฐ์
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุทธิชัย ฐิตชโย
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมศักดิ์ ชยธมฺโม
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรสมหมาย สงเสนา
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรสมยศ สมโมรา
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรสังวาลย์ คําสีเขียว
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาสนอง ขนฺติธโร
ป.ธ.9 วัดศิริวราวาส
ศรีสะเกษ
พระมหาสมเกียรติ สาสนเมธี
ป.ธ.9 วัดศาลา
นครราชสีมา
พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ
ป.ธ.9 วัดพระงาม
นครปฐม
พระมหาสุพจน์ ฐิตชวโน
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรโสภณ ผลศาสตร์
ป.ธ.9 วัดสีหไกรสร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสายเพชร วชิรเวที
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรสมชาย ทมถา
ป.ธ.9 วัดโสมนัสวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมยศ สุทฺธิสิริ
ป.ธ.9 วัดทองธรรมชาติ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมเดช ตปสีโล
ป.ธ.9 วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุขสวัสดิ์ จนฺทปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดศรีประวัติ
นนทบุรี
พระมหาสําอางค์ สุภาจาโร
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมพงษ์ พฺรหฺมจารี
ป.ธ.9 วัดเทพธิดาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุนทร สุนฺทโร
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุเทพ สุเทโว
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสนิท เขมจารี
ป.ธ.9 วัดสวนพลู
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสําเริง ปภสฺสโร
ป.ธ.9 วัดรวกบางบำหรุ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสําราญ ธีรเมธี
ป.ธ.9 วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสนอง เตชวีโร
ป.ธ.9 วัดโบสถ์วรดิตถ์
อ่างทอง
ทั้งหมด 486 รายการ 11 / 11
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali