มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ส พบข้อมูลทั้งหมด: 478 รายการ
สามเณรสุริยาวุธ สุวรรณบุบผา
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหาสัมพันธ์ ปิยธมฺโม
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหาสุพรรณ สุรเตโช
ป.ธ.9 วัดบุณยประดิษฐ์
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุทธิชัย ฐิตชโย
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุพจน์ วชิรสโม
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมศักดิ์ ชยธมฺโม
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรสมหมาย สงเสนา
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรสมยศ สมโมรา
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรสังวาลย์ คําสีเขียว
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาสนอง ขนฺติธโร
ป.ธ.9 วัดศิริวราวาส
ศรีสะเกษ
พระมหาสมเกียรติ สาสนเมธี
ป.ธ.9 วัดศาลา
นครราชสีมา
พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ
ป.ธ.9 วัดพระงาม
นครปฐม
พระมหาสุพจน์ ฐิตชวโน
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรโสภณ ผลศาสตร์
ป.ธ.9 วัดสีหไกรสร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสายเพชร วชิรเวที
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรสมชาย ทมถา
ป.ธ.9 วัดโสมนัสวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมยศ สุทฺธิสิริ
ป.ธ.9 วัดทองธรรมชาติ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมเดช ตปสีโล
ป.ธ.9 วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุขสวัสดิ์ จนฺทปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดศรีประวัติ
นนทบุรี
พระมหาสําอางค์ สุภาจาโร
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมพงษ์ พฺรหฺมจารี
ป.ธ.9 วัดเทพธิดาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุนทร สุนฺทโร
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุเทพ สุเทโว
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสนิท เขมจารี
ป.ธ.9 วัดสวนพลู
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสําเริง ปภสฺสโร
ป.ธ.9 วัดรวกบางบำหรุ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสําราญ ธีรเมธี
ป.ธ.9 วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสนอง เตชวีโร
ป.ธ.9 วัดโบสถ์วรดิตถ์
อ่างทอง
ทั้งหมด 478 รายการ 11 / 11
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464