มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: บ พบข้อมูลทั้งหมด: 97 รายการ
พระมหาบุญธรรม สุตธมฺโม
ป.ธ.9 วัดมหรรณพาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญเฮ็ง ปญฺญาสิริ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญโชติ ปุญฺญโชติ
ป.ธ.9
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญเลิศ กิตฺติอคฺโค
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญเลี้ยง อาจิตปุญฺโญ
ป.ธ.9 วัดบางนาใน
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญเลี้ยง จนฺรํสี
ป.ธ.9 วัดพรหมวงศาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญนภัสร์ ถิรปุญโญ
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญช่วย ปุญฺญสุโภ
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาบุญธรรม ปุญฺญธมฺโม
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญเทิด เตชวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบรรเจิด สิริธโร
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุลวัชร จิตคุโณ
ป.ธ.9 วัดสุทธิวราราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบรรหาร ชยานนฺโท
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญร่วม อตฺถกาโม
ป.ธ.9 วัดบรมนิวาส
กรุงเทพมหานคร
แม่ชีบุญช่วย ศรีเปรม
บ.ศ.9 วัดกลาง
สุพรรณบุรี
พระมหาบุญฤกษ์ ฐิตปุญโญ
ป.ธ.9 วัดคูหาสวรรค์
พัทลุง
พระมหาบุญยงค์ พลสิงห์
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญเพิ่ม สุริยรํสี
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี
ป.ธ.9 วัดราชสิงขร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญลือ ปุณฺณโก
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญทัม คุตฺตปุญฺโญ
ป.ธ.9 วัดพุทธบูชา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญทำ ธมฺมธีโร
ป.ธ.9 วัดราชสิงขร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญส่ง สิริภทฺโท
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบรรเรง นิสมฺมการี
ป.ธ.9 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญลือ วิชฺชากโร
ป.ธ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
พระมหาบุญช่วย ปคฺโณ
ป.ธ.9 วัดแจ้ง
นครศรีธรรมราช
พระมหาบุญธรรม ปัญญาวุฑโฒ
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบรรยงค์ จนฺทเมธี
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบัว ฐานวุฑฺโฒ
ป.ธ.9 วัดธรรมาภิรตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบรรลือ ฐานธมฺโม
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญกว้าง คุตตวัณโณ
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระบุญเลี้ยง ปญฺญาณธีโร
ป.ธ.9 วัดพรหมวงศาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบรรณหาร กิตฺติคุโณ
ป.ธ.9 วัดกัลยาณมิตร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบรรณ์ ปญฺญาธโร
ป.ธ.9 วัดกษัตราธิราช
พระนครศรีอยุธยา
พระมหาบันเทิง ปัณฑิโต
ป.ธ.9 วัดพระพุทธบาท
สระบุรี
พระมหาบรรจง สุธีโร
ป.ธ.9 วัดท่าสะอาด
หนองคาย
พระมหาบู่ สุจิณฺโณ
ป.ธ.9 วัดบรมนิวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญนาค ชินวํโส
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญมา คุณสมฺปนฺโน
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญถิ่น อุตฺตรปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญมี อเวรี
ป.ธ.9 วัดบรมนิวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบัณฑิต นันทเสนา
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญรุ่ง สิริโชติ
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญเตือน กิตฺติสาโร
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 97 รายการ 2 / 3
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464