มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: จ พบข้อมูลทั้งหมด: 87 รายการ
อุบาสิกาจุฑารัตน์ เริงหทัยธรรม
บ.ศ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
แม่ชีจำเนียร แสงสิน
บ.ศ.9 วัดสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
สามเณรจันทร์ดี เหตุเกษ
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
แม่ชีจำเรียง กำเหนิดโทน
บ.ศ.9 วัดกลาง
ชลบุรี
แม่ชีจุฑามาศ มาลา
บ.ศ.9 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
สมุทรสงคราม
สามเณรจำเนียร บุญมา
ป.ธ.9 วัดศรีประวัติ
นนทบุรี
พระมหาเจริญ ทิวงฺกโร
ป.ธ.9 วัดนวลนรดิศ
กรุงเทพมหานคร
สามเณรจีรศักดิ์ สีลาทอง
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเจิม อภิปฺญโญ
ป.ธ.9 วัดสุคันธาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจักรี ปิยธัมโม
ป.ธ.9 วัดพระงาม
นครปฐม
พระมหาเจนศักดิ์ อินฺทปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดพรหมวงศาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรจักรพงศ์ โพธิ์ศรีงาม
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาจตุพล ญาณธีโร
ป.ธ.9 วัดสวนหงส์
สุพรรณบุรี
สามเณรจะริน จันทเณร
ป.ธ.9 วัดขันเงิน
ชุมพร
พระมหาจรูญ ถิรญาโณ
ป.ธ.9 วัดนรนาถสุนทริการาม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจุมพล จิตฺตพโล
ป.ธ.9 วัดบ้านพร้าวนอก
ปทุมธานี
พระมหาเจริญ ปญฺญาทีโป
ป.ธ.9 วัดหิรัญรูจี
กรุงเทพมหานคร
สามเณรจุมพล สุยะต๊ะ
ป.ธ.9 วัดศรีโคมคำ
พะเยา
พระมหาจำนงค์ อินทปัญโญ
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจงยุทธ กิตติยุตโต
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจำเริญ สิริจันโท
ป.ธ.9 วัดสังเวชวิศยาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจำลอง ธัมมวโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจารัญ พุทธัปปิโย
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหาจรูญ อาภทฺธโร
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจารุวัตร จารุวตฺโต
ป.ธ.9 วัดชลประทานรังสฤษฎ์
นนทบุรี
พระมหาจรูญ เขมกาโม
ป.ธ.9 วัดทับคล้อ
พิจิตร
พระมหาจันทร จิรวังโส
ป.ธ.9 วัดกิ่งแก้ว
สมุทรปราการ
สามเณรจักรพงษ์ คำมุงคุณ
ป.ธ.9 วัดมะขามเรียง
สระบุรี
พระมหาจักรี ปิยธัมโม
ป.ธ.9 วัดพระงาม
นครปฐม
พระมหาจํานงค์ ชุตินฺธโร
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจรวย เปสโล
ป.ธ.9 วัดราชผาติการาม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจันทร์ เขมโก
ป.ธ.9 วัดเทพศิรินทราวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน
ป.ธ.9 วัดบวรนิเวศ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจับ ฐิตธมฺโม
ป.ธ.9 วัดโสมนัสวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจวน โพธิ์งาม
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเจีย เทียมวงศ์
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจวน ศิริสม
ป.ธ.9 วัดมกุฏกษัตริยาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเจริญ อินทรเกษตร
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจํารัส อจโล
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจงศักดิ์ จารุวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดระเบาะเกตุ
ปราจีนบุรี
พระมหาจรูญ กิตฺติปญโญ
ป.ธ.9 วัดพระงาม
นครปฐม
ทั้งหมด 87 รายการ 2 / 2
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464