มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ก พบข้อมูลทั้งหมด: 95 รายการ
พระมหากมล กิตฺติวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดวิเศษการ
กรุงเทพมหานคร
พระมหากลีบ วรปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี
ราชบุรี
สามเณรเกรียงไกร เทพนิมิตร
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเก็ง อาสโภ
ป.ธ.9 วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเกษม สุญฺญโต
ป.ธ.9 วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรกฤษณชัย แดงพูลผล
ป.ธ.9 วัดนิมมานรดี
กรุงเทพมหานคร
พระมหากฤษณะ กิตฺติญาโณ
ป.ธ.9 วัดบรมนิวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเกรียงไกร อหึสโก
ป.ธ.9 วัดปทุมคงคา
กรุงเทพมหานคร
สามเณรโกวิทย์ ราชิวงศ์
ป.ธ.9 วัดอนงคาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหากรุงสุขวิไล ภทฺทาภิภู
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
สามเณรเกรียงไกร แก้วไชยะ
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
สามเณรกาญจน์ ถาวรบรรจบ
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหากริชกาย ศรีนันทา
ป.ธ.9 วัดบางรัก
กรุงเทพมหานคร
พระมหากฤษดา ฐิตปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดเทวราชกุญชร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรกวิพัฒน์ สุขแจ่ม
ป.ธ.9 วัดราชบุรณราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหากายสิทธิ์ สิทฺธาภิภู
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
สามเณรเกียรติศักดิ์ บังเพลิง
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
บ.ศ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
นายกฤติ เตรียมพยุง
ป.ธ.9 วัดศรีโสดา
เชียงใหม่
พระมหาเกษมณี เตชปัญฺโญ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโกมินทร์ ธมฺมวโร
ป.ธ.9 วัดเทพากร
กรุงเทพมหานคร
พระมหากิตติพล เมธาชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
สามเณรกฤษฎา เชื้อพหล
ป.ธ.9 วัดมกุฏกษัตริยาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเกรียงศักดิ์ รตนโชโต
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหากิตติ โกวิโทภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหาเกียรติศักดิ์ สมนาค
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเกรียงไกร โสภณจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดสังเวชวิศยาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโกสุมัญ วรโกวิโท
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหากังวาล ธีรธมฺโม
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหากรกฎ เขมปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดราษฎร์บูรณะ
ปัตตานี
พระมหากิตติพจน์ อติเตโช
ป.ธ.9 วัดพยัคฆาราม
สุพรรณบุรี
พระมหาเกียรติขจร อภิวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหากฤษณลักษณ์ เขมงฺกโร
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
นายไกรสิทธิ์ ลีปัสสา
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโกวิท โกวิโท
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหากวี สิปฺปกวินฺโท
ป.ธ.9 วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหากฤตชญา สุภาจาโร
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเกริกสัน ป. ญาณสมฺปนฺโน
ป.ธ.9 วัดไร่ขิง
นครปฐม
พระมหากำพล ฐานเปโม
ป.ธ.9 วัดเทพธิดาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหากิตติศักดิ์ โอภาโส
ป.ธ.9 วัดบ้านส้อง
สุราษฏร์ธานี
พระมหากี มารชิโน
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเกี่ยว อุปเสโณ
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหากมล โกวิโท
ป.ธ.9 วัดอนงคาราม
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 95 รายการ 2 / 3
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464