มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ค้นหาจาก: ก พบข้อมูลทั้งหมด: 103 รายการ
พระมหาไกรวุฒิ ฐิตโสภโณ
ป.ธ.9 วัดหงส์รัตนาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหากัณหา ปิยสีโล
ป.ธ.9 วัดอนงคาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรแก้ว ชิดตะขบ
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเกษียร ปุณฺณญาโณ
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโกเมศ เขมธมฺโม
ป.ธ.9 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหากุศล โกสโล
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโกสิทธิ สุจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดมหรรณพาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเกษม อภิเขมโก
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหากมล กิตฺติวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดวิเศษการ
กรุงเทพมหานคร
พระมหากลีบ วรปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี
ราชบุรี
สามเณรเกรียงไกร เทพนิมิตร
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเก็ง อาสโภ
ป.ธ.9 วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเกษม สุญฺญโต
ป.ธ.9 วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรกฤษณชัย แดงพูลผล
ป.ธ.9 วัดนิมมานรดี
กรุงเทพมหานคร
พระมหากฤษณะ กิตฺติญาโณ
ป.ธ.9 วัดบรมนิวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเกรียงไกร อหึสโก
ป.ธ.9 วัดปทุมคงคา
กรุงเทพมหานคร
สามเณรโกวิทย์ ราชิวงศ์
ป.ธ.9 วัดอนงคาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหากรุงสุขวิไล ภทฺทาภิภู
ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
กรุงเทพมหานคร
สามเณรเกรียงไกร แก้วไชยะ
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
สามเณรกาญจน์ ถาวรบรรจบ
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหากริชกาย ศรีนันทา
ป.ธ.9 วัดบางรัก
กรุงเทพมหานคร
พระมหากฤษดา ฐิตปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดเทวราชกุญชร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรกวิพัฒน์ สุขแจ่ม
ป.ธ.9 วัดราชบุรณราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหากายสิทธิ์ สิทฺธาภิภู
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
สามเณรเกียรติศักดิ์ บังเพลิง
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
บ.ศ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
นายกฤติ กิตติธารยังกูร
ป.ธ.9 วัดศรีโสดา
เชียงใหม่
พระมหาเกษมณี เตชปัญฺโญ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโกมินทร์ ธมฺมวโร
ป.ธ.9 วัดเทพากร
กรุงเทพมหานคร
พระมหากิตติพล เมธาชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
สามเณรกฤษฎา เชื้อพหล
ป.ธ.9 วัดมกุฏกษัตริยาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเกรียงศักดิ์ รตนโชโต
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหากิตติ โกวิโทภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหาเกียรติศักดิ์ สมนาค
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเกรียงไกร โสภณจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดสังเวชวิศยาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโกสุมัญ วรโกวิโท
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหากังวาล ธีรธมฺโม
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหากรกฎ เขมปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดราษฎร์บูรณะ
ปัตตานี
พระมหากิตติพจน์ อติเตโช
ป.ธ.9 วัดพยัคฆาราม
สุพรรณบุรี
พระมหาเกียรติขจร อภิวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหากฤษณลักษณ์ เขมงฺกโร
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
นายไกรสิทธิ์ ลีปัสสา
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโกวิท โกวิโท
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 103 รายการ 2 / 3
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali