มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : จังหวัด พบข้อมูลทั้งหมด: 1364 รายการ
พระมหาฤทธิชัย ธีเรสุโต
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาศักดา เมธิโก
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมภพ สมฺภโว
ป.ธ.9 วัดเทพศิรินทราวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเจนณรงค์ ญาณกิตฺติ
ป.ธ.9 วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรวายุ สุระมณี
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุทธินันท์ สุทฺธินนฺโท
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสาโรจน์ ปญฺญาวชิโร
ป.ธ.9 วัดหงส์รัตนาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรศุภณัฐ อาทวัง
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรคณาธิป ศรีสุข
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรวิทยา ทิพย์รักษา
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรพัลลภ ชาสุดสี
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรวิทวัส จัตุกูล
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเกิดมั่น ถิรวโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาดิสทัศน์ ติสฺสวโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาศราวุฒิ ปญฺญาวุฑฺฒิ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภาระ วิริยารมฺโภ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
นายประเชิญ ชื่นรักชาติ
ป.ธ.9 วัดดาวดึงษาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาปฐมวิทย์ กิตฺติปาโล
ป.ธ.9 วัดสังเวชวิศยาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรนิติทัศน์ ศิริวัง
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหายุวเรศ ปญฺญาวชิโร
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวงศ์ศักดิ์ อาภากโร
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหานภา จนฺทสาโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมเกียรติ รตนญาโณ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชาตรี ญาณสิริ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรพงษ์รพี กลางนอก
ป.ธ.9 วัดดาวดึงษาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุพร สนฺติกโร
ป.ธ.9 วัดโสมนัสวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาฉัตรณรงค์ คุณูปเสวี
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาตรีการ ฐานวุฑฺโฒ
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวชิระ ญาณสุธี
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาถวัลย์ ฐิตเมธี
ป.ธ.9 วัดพรหมวงศาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจรรยา ชินวํโส
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมเกียรติ โกวิโท
ป.ธ.9 วัดราชสิทธาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเชื้อ กลฺยาโณ
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
นายชัยณรงค์ กลิ่นน้อย
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรสมบัติ หม้อมีสุข
ป.ธ.9 วัดดาวดึงษาราม
กรุงเทพมหานคร
นายเสฐียรพงษ์ วรรณปก
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
นายสําเนียง เลื่อมใส
ป.ธ.9 วัดดาวดึงษาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญรุ่ง สิริโชติ
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
นายสาคร ศรีดี
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภูริ
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุวิทย์ สุจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดราชคฤห์
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสิงหา สํฆสิรี
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาทองสืบ จารุวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดมกุฏกษัตริยาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวีรวิชญ์ ตนฺติปาโล
ป.ธ.9 วัดพรหมวงศาราม
กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 1,364 รายการ 3 / 31
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464