มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : สามเณร พบข้อมูลทั้งหมด: 219 รายการ
สามเณรเฉลิมรัตน์ ชัยภา
ป.ธ.9 วัดหัวช้าง
ลพบุรี
สามเณรจำเนียร บุญมา
ป.ธ.9 วัดศรีประวัติ
นนทบุรี
สามเณรเดชอุดม แสงบุญ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรสุรไกร คงบุญวาสน์
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
สามเณรเศรษฐา หินศิลา
ป.ธ.9 วัดราชสิงขร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรไมตรี กองแสน
ป.ธ.9 วัดราชบพิธ
กรุงเทพมหานคร
สามเณรเสกสรรค์ สว่างศรี
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
สามเณรสมนึก แดงเรืองรัมย์
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรภาคภูมิ สันหลง
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอุดร จันทร์ชนะ
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรพรชัย มาเอม
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรฉัตรชัย หนูชัยแก้ว
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอนุวัติ
ป.ธ.9 วัดขันเงิน
ชุมพร
สามเณรเสริมศักดิ์
ป.ธ.9 วัดชัยมงคล
ชลบุรี
สามเณรขวัญชัย
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรสมบัติ
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรสุชิน
ป.ธ.9 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรสมอาจ
ป.ธ.9 วัดดาวดึงษาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรประจักษ์
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาไพรสณฑ์
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอำนาจ
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
สามเณรสุรพงษ์
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
สามเณรจะริน จันทเณร
ป.ธ.9 วัดขันเงิน
ชุมพร
สามเณรประพันธ์ เหล่าคำ
ป.ธ.9 วัดอาวุธวิกสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
สามเณรนิคม สมเสนาะ
ป.ธ.9 วัดบัวงาม
ราชบุรี
สามเณรอรรถพล จอมมงคล
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรวุฒิชัย อดกลั้น
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
สามเณรยุรนันท์ โยธา
ป.ธ.9 วัดเกียรติแก้วสามัคคี
ศรีสะเกษ
สามเณรธนวัฒน์ วิเชีย
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรจักรพงศ์ โพธิ์ศรีงาม
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรโชคชัย คนไว
ป.ธ.9 วัดพระนอนจักรสีห์
สิงห์บุรี
สามเณรบุญยงค์ พลสิงห์
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอนุชน คำมี
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
สามเณรจักรพงษ์ คำมุงคุณ
ป.ธ.9 วัดมะขามเรียง
สระบุรี
สามเณรชวิน ชัยสุวรรณ
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอรรณพ ใจอารีย์
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรอนุวัฒน์ คำโพนรัตน์
ป.ธ.9 วัดธาตุทอง
กรุงเทพมหานคร
สามเณรธีระศักดิ์ โสมสุด
ป.ธ.9 วัดไร่เกาะต้นสำโรง
นครปฐม
สามเณรจุมพล สุยะต๊ะ
ป.ธ.9 วัดศรีโคมคำ
พะเยา
ทั้งหมด 219 รายการ 5 / 5
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: อุบลราชธานี
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรสา (18 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464