มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : พระภิกษุ พบข้อมูลทั้งหมด: 1741 รายการ
พระมหาสุทธินันท์ สุทฺธินนฺโท
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาคำนึง โอภาโส
ป.ธ.9 วัดอนุภาษกฤษฎาราม
ภูเก็ต
พระมหาฉัตรชัย ถาวโร
ป.ธ.9 วัดประดู่
สมุทรสงคราม
พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ (ถวิล) ฉนฺทกโร
ป.ธ.9 วัดพลับพลาชัย
เพชรบุรี
พระมหาขวัญชนก สิกฺขาสโภ
ป.ธ.9 วัดไร่ขิง
นครปฐม
พระมหาณัฐพล ฐานเมธี
ป.ธ.9 วัดชัยมงคล
ชลบุรี
พระมหาวีระสิทธิ์ ธมฺมธโร
ป.ธ.9 วัดชัยมงคล
ชลบุรี
พระมหาอภิชัย มหาปุญฺโญ
ป.ธ.9 วัดทุ่งเหียง
ชลบุรี
พระมหาชาญชัย ธมฺมเมธี
ป.ธ.9 วัดพระธาตุศรีจอมทอง
เชียงใหม่
พระมหาวิชัย วชิรญาโณ
ป.ธ.9 วัดต้นเปา
เชียงใหม่
พระมหาพิทักษ์พงษ์ เมตฺตาสโย
ป.ธ.9 วัดสวนดอก
เชียงใหม่
พระมหาสิทธิกร ธมฺมิโกภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาศักดิ์สุรัตน์ อาภาธโร
ป.ธ.9 วัดสุคันธาราม
สมุทรปราการ
พระมหามนตรี มนฺตวีโร
ป.ธ.9 วัดเขียนเขต
ปทุมธานี
พระมหาหล้า วิชิตชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหากฤษดา อาโลกชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาพิชิต ปญฺญาวโร
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาสาโรจน์ ปญฺญาวชิโร
ป.ธ.9 วัดหงส์รัตนาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเกิดมั่น ถิรวโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาดิสทัศน์ ติสฺสวโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาศราวุฒิ ปญฺญาวุฑฺฒิ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภาระ วิริยารมฺโภ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาปฐมวิทย์ กิตฺติปาโล
ป.ธ.9 วัดสังเวชวิศยาราม
กรุงเทพมหานคร
นายวันนา มากมาย
ป.ธ.9 วัดพิกุลทอง
สิงห์บุรี
พระมหายุวเรศ ปญฺญาวชิโร
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวงศ์ศักดิ์ อาภากโร
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหานภา จนฺทสาโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมเกียรติ รตนญาโณ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาชาตรี ญาณสิริ
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สามเณรพงษ์รพี กลางนอก
ป.ธ.9 วัดดาวดึงษาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุพร สนฺติกโร
ป.ธ.9 วัดโสมนัสวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาฉัตรณรงค์ คุณูปเสวี
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาตรีการ ฐานวุฑฺโฒ
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวชิระ ญาณสุธี
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาถวัลย์ ฐิตเมธี
ป.ธ.9 วัดพรหมวงศาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจรรยา ชินวํโส
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุเทพ ผุสฺสธมฺโม
ป.ธ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
พระมหาสมเกียรติ โกวิโท
ป.ธ.9 วัดราชสิทธาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเชื้อ กลฺยาโณ
ป.ธ.9 วัดจักรวรรดิราชาวาส
กรุงเทพมหานคร
นายชัยณรงค์ กลิ่นน้อย
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบุญรุ่ง สิริโชติ
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
นายสาคร ศรีดี
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภูริ
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาธงชัย ธมฺมปชฺโชโต
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
ทั้งหมด 1,741 รายการ 4 / 39
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464