มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : พระภิกษุ พบข้อมูลทั้งหมด: 1802 รายการ
พระมหาชินวิชญ์ จารุธมฺโม
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหามานะ สุภาทโร
ป.ธ.9 วัดห้วยจระเข้
นครปฐม
พระมหาพิเชษฐ์ พุทฺธิสาโร
ป.ธ.9 วัดชัยมงคล
ชลบุรี
พระมหายุทธนา วรชโย
ป.ธ.9 วัดพระธาตุพนม
นครพนม
พระมหาศราวุฒิ สนฺโตภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาสาคร วรธมฺโมภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาจรูญ เขมกาโม
ป.ธ.9 วัดทับคล้อ
พิจิตร
พระมหาสรพงษ์ ชินปุตฺโต
ป.ธ.9 วัดต้นสน
อ่างทอง
พระมหาบรรณ์ ปญฺญาธโร
ป.ธ.9 วัดกษัตราธิราช
พระนครศรีอยุธยา
พระมหานิติวิทย์ วฑฺฒชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหานรพล พลญฺชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาอาคม สนฺติชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาธนา เตชธมฺโม
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาเฉลิม ปญฺญาภรโณ
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาพิสูตน์ จนฺทวํโส
ป.ธ.9 วัดบางไผ่
นนทบุรี
พระมหาวีระ ธีรวํโส
ป.ธ.9 วัดชลประทานรังสฤษฎ์
นนทบุรี
พระมหาจารุวัตร จารุวตฺโต
ป.ธ.9 วัดชลประทานรังสฤษฎ์
นนทบุรี
พระมหาธนู ปญฺญวุฑฺโฒ
ป.ธ.9 วัดชลประทานรังสฤษฎ์
นนทบุรี
พระมหารุ่งอรุณ อรุณโชติ
ป.ธ.9 วัดบัวขวัญ
นนทบุรี
พระมหานรินทร์ วรเมธี
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจรูญ อาภทฺธโร
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเทวา ญาณทสฺสี
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบรรณหาร กิตฺติคุโณ
ป.ธ.9 วัดกัลยาณมิตร
กรุงเทพมหานคร
พระมหามนัสพงษ์ อาภานนฺโท
ป.ธ.9 วัดคลองเตยใน
กรุงเทพมหานคร
พระมหานิติสนธิ์ คุณสํวโร
ป.ธ.9 วัดบางบัว
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวีระชัย ปญฺญาภิภู
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาปัญญา วรกฺขรญฺญู
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวินัย วชิรเมธี
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวีระยุทธ จิตฺตานุปสฺสี
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระบุญเลี้ยง ปญฺญาณธีโร
ป.ธ.9 วัดพรหมวงศาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอริญชย์ ฐิตสิริ
ป.ธ.9 วัดปทุมคงคา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาคงธฤต กิตฺติโสภโณ
ป.ธ.9 วัดน้อยนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวีรภัทร รตนปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดชัยชนะสงคราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโสภา ภทฺทเมธี
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหาศักดา ธมฺมิโก
ป.ธ.9 วัดนรนาถสุนทริการาม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุธี ชิรุปมญาโณ
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวาสนา ธีรภทฺโท
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิพล เปสโล
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุนทร โอภาโส
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุทัย ฐานจาโร
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจารัญ พุทธัปปิโย
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหากิตติศักดิ์ โอภาโส
ป.ธ.9 วัดบ้านส้อง
สุราษฏร์ธานี
พระมหาวินัย จันทวังโส
ป.ธ.9 วัดขันเงิน
ชุมพร
พระมหาปรีชา ปริปุณโณ
ป.ธ.9 วัดเกตการาม
สมุทรสงคราม
ทั้งหมด 1,802 รายการ 38 / 41
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali