มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : พระภิกษุ พบข้อมูลทั้งหมด: 1802 รายการ
พระมหาพรหม ฐิตวํโส
ป.ธ.9 วัดบวรนิเวศ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบู่ สุจิณฺโณ
ป.ธ.9 วัดบรมนิวาส
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุบิน สุเมโธ
ป.ธ.9 วัดโพธิสมภรณ์
อุดรธานี
พระมหาวิจิตร สุริยโชติ
ป.ธ.9 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจักรี ปิยธัมโม
ป.ธ.9 วัดพระงาม
นครปฐม
พระมหาคมสันต์ ชินวโร
ป.ธ.9 วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
ชลบุรี
พระมหาธีรเพชร ธีรเวที
ป.ธ.9 วัดแจ้งเจริญดอน
ชลบุรี
พระมหาวิฑูรย์ สิทธิเมธี
ป.ธ.9 วัดชัยภูมิพิทักษ์
ชัยภูมิ
พระครูศรีศาสนกิจ ฐิตโชโต
ป.ธ.9 วัดป่าศรัทธารวม
นครราชสีมา
พระมหาบรรจง สุธีโร
ป.ธ.9 วัดท่าสะอาด
หนองคาย
พระมหาวิเชียร วชิรเมธี
ป.ธ.9 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
พระมหาสมคิด จันทรังสี
ป.ธ.9 วัดสันต้นผึ้ง
เชียงราย
พระมหาศุภชัย อนุมาตย์
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาอำพล สัทธัมโมภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาบันเทิง ปัณฑิโต
ป.ธ.9 วัดพระพุทธบาท
สระบุรี
พระมหาไพฑูรย์ สิริธัมโม
ป.ธ.9 วัดต้นสน
อ่างทอง
พระมหาจันทร จิรวังโส
ป.ธ.9 วัดกิ่งแก้ว
สมุทรปราการ
พระมหาธานนท์ เวคชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาพิชัย ตปสีโล
ป.ธ.9 วัดอมรคีรี
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมาน ธัมมวชิโร
ป.ธ.9 วัดอาวุธวิกสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวินัย อาทิจจวัณโณ
ป.ธ.9 วัดอนงคาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุวัฒน์ ปัญญาวชิโร
ป.ธ.9 วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิเชียร ติกขญาโณ
ป.ธ.9 วัดระฆังโฆสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสมบูรณ์ ภัททวโร
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสิทธิชัย ชยสิทธิ
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหามงคล มังคโล
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอนุพงษ์ ญาณเตโช
ป.ธ.9 วัดแสนสุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหาหน่อ นริสสโร
ป.ธ.9 วัดบุญรอดธรรมาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาศราวุธ ปัญญาวุฑโฒ
ป.ธ.9 วัดศรีเอี่ยม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย
ป.ธ.9 วัดสังเวชวิศยาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุดร อุตตโร
ป.ธ.9 วัดสามพระยาวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาพัฒนา วัฑฒนญาโณ
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเทพ ฐิตเทโว
ป.ธ.9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเอกสิทธิ์ อัคคปัญโญ
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสนธยา สัญญจิตโต
ป.ธ.9 วัดบางบำหรุ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเปรมปรี ปัญญาวชิโร
ป.ธ.9 วัดบางนาใน
กรุงเทพมหานคร
พระมหามนตรี เขมชาโต
ป.ธ.9 วัดเขมาภิรตาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาไพโรจน์ ขันติโก
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาประจักษ์ ทีปธัมโม
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุเชน วราสโย
ป.ธ.9 วัดเทพธิดาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุวัณณปัฏฏ์ ปัญญาธโร
ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาไพโรจน์ จนฺทโสภโณ
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหาพะยอม ธมฺมรกฺขิโต
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหาวิวัฒน์ ยสินฺธโร
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหาสุนทร อติเมโธ
ป.ธ.9 วัดบ้านส้อง
สุราษฏร์ธานี
ทั้งหมด 1,802 รายการ 37 / 41
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali