มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : พระภิกษุ พบข้อมูลทั้งหมด: 1741 รายการ
พระมหาสุทธิพจน์ สุทฺธิเมธี
ป.ธ.9 วัดชัยฉิมพลี
กรุงเทพมหานคร
พระมหานรินทร์ วรเมธี
ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจรูญ อาภทฺธโร
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาเทวา ญาณทสฺสี
ป.ธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาภูวนาท มหาปทุโม
ป.ธ.9 วัดกาญจนสิงหาสน์
กรุงเทพมหานคร
พระมหาบรรณหาร กิตฺติคุโณ
ป.ธ.9 วัดกัลยาณมิตร
กรุงเทพมหานคร
พระมหามนัสพงษ์ อาภานนฺโท
ป.ธ.9 วัดคลองเตยใน
กรุงเทพมหานคร
พระมหานิติสนธิ์ คุณสํวโร
ป.ธ.9 วัดบางบัว
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวีระชัย ปญฺญาภิภู
ป.ธ.9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาปัญญา วรกฺขรญฺญู
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวินัย วชิรเมธี
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวีระยุทธ จิตฺตานุปสฺสี
ป.ธ.9 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
พระบุญเลี้ยง ปญฺญาณธีโร
ป.ธ.9 วัดพรหมวงศาราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอริญชย์ ฐิตสิริ
ป.ธ.9 วัดปทุมคงคา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาคงธฤต กิตฺติโสภโณ
ป.ธ.9 วัดน้อยนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวีรภัทร รตนปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดชัยชนะสงคราม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาโสภา ภทฺทเมธี
ป.ธ.9 วัดบพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
พระมหาศักดา ธมฺมิโก
ป.ธ.9 วัดนรนาถสุนทริการาม
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุธี ชิรุปมญาโณ
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวาสนา ธีรภทฺโท
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาวิพล เปสโล
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาสุนทร โอภาโส
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาอุทัย ฐานจาโร
ป.ธ.9 วัดเทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
พระมหาจารัญ พุทธัปปิโย
ป.ธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม
สงขลา
พระมหากิตติศักดิ์ โอภาโส
ป.ธ.9 วัดบ้านส้อง
สุราษฏร์ธานี
พระมหาวินัย จันทวังโส
ป.ธ.9 วัดขันเงิน
ชุมพร
พระมหาปรีชา ปริปุณโณ
ป.ธ.9 วัดเกตการาม
สมุทรสงคราม
พระมหาอธิโชค สุโชโต
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหาสายชล สันติกโร
ป.ธ.9 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
สมุทรสาคร
พระมหาสันติ โชติกโร
ป.ธ.9 วัดราษฎร์ประชุมชนาราม
กาญจนบุรี
พระมหาภูวนาท สุชาโต
ป.ธ.9 วัดลานคา
สุพรรณบุรี
พระมหาสุธี อาสโภ
ป.ธ.9 วัดเทียนดัด
นครปฐม
พระมหาธเนศ จันทปัญโญ
ป.ธ.9 วัดปรีดาราม
นครปฐม
พระมหาณรงค์ ปัญญาวชิโร
ป.ธ.9 วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร
นครปฐม
พระมหาสมคิด ยสพโล
ป.ธ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
นครปฐม
พระมหาสัญชัย สันตจิตโต
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
พระมหาพรพล พัทธธัมโม
ป.ธ.9 วัดชัยมงคล
ชลบุรี
สามเณรธนวัฒน์ พุฒหอม
ป.ธ.9 วัดพระธาตุศรีจอมทอง
เชียงใหม่
พระมหาสมลักษณ์ คันธสาโร
ป.ธ.9 วัดท่ามะโอ
ลำปาง
สามเณรทนงศักดิ์ ตาดี
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหายุทธนา โสภณาจาโร
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาอดิศักด์ กตปุญโญ
ป.ธ.9 วัดพระพุทธบาท
สระบุรี
พระมหาสุภาพ ธัมมเตโช
ป.ธ.9 วัดพระพุทธบาท
สระบุรี
พระมหาอังคณา อินทวังโส
ป.ธ.9 วัดศาลาปูน
พระนครศรีอยุธยา
พระมหานิยม หิริธัมโม
ป.ธ.9 วัดพนัญเชิง
พระนครศรีอยุธยา
ทั้งหมด 1,741 รายการ 37 / 39
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464