มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : จังหวัด พบข้อมูลทั้งหมด: 14 รายการ
พระมหาวิทยา ธมฺมเตโช
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
สามเณรทิวา ธรรมจารย์
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
พระมหาโกรศชนรรทน์ สุเมธโส
ป.ธ.9 วัดบูรพาพิทยาราม
จันทบุรี
พระมหาอมรเทพ วรธมฺโม
ป.ธ.9 วัดทับไทร
จันทบุรี
พระมหาธวัชชัย จารุวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
พระมหาสังวรณ์ กนฺตสีโล
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
พระมหาสัมฤทธิ์ สิริวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
พระมหามานพ เตชธมฺโม
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
พระมหาวิชัย ฐานจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดสวนมะม่วง
จันทบุรี
พระมหาธงชัย ธมฺมธโร
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
นายสมบูรณ์ ผ่อนตาม
บ.ศ.9 วัดมะทาย
จันทบุรี
พระมหารุ่งเรือง สุขุมาโล
ป.ธ.9 วัดใหม่
จันทบุรี
พระมหาสมควร สิริปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
พระมหาสัญชัย สันตจิตโต
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
ทั้งหมด 14 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464