มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : จังหวัด พบข้อมูลทั้งหมด: 17 รายการ
สามเณรชัยธวัช อุสาหะ
ป.ธ.9 วัดสวนหงส์
สุพรรณบุรี
พระมหานิรันดร์ นิรนฺตโร
ป.ธ.9 วัดสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
พระมหาทินกร อริโย
ป.ธ.9 วัดสองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
สามเณรไชยโรจน์ ลครศรี
ป.ธ.9 วัดสวนหงส์
สุพรรณบุรี
พระมหากิตติพจน์ อติเตโช
ป.ธ.9 วัดพยัคฆาราม
สุพรรณบุรี
พระมหากิตติ กิตฺติโก
ป.ธ.9 วัดธัญญวารี
สุพรรณบุรี
พระมหาเชฏฐา ฉินฺนาลโย
ป.ธ.9 วัดสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
แม่ชีจำเนียร แสงสิน
บ.ศ.9 วัดสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
พระมหาอนุวัชร์ อภิชาโต
ป.ธ.9 วัดสองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
สามเณรสุพจน์ คำน้อย
ป.ธ.9 วัดอู่ทอง
สุพรรณบุรี
พระมหารังษี รกฺขิตฺธมฺโม
ป.ธ.9 วัดสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
พระมหาประยูร ปสุโต
ป.ธ.9 วัดสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
แม่ชีบุญช่วย ศรีเปรม
บ.ศ.9 วัดกลาง
สุพรรณบุรี
แม่ชีธัญญมาศ เนตรน้อย
บ.ศ.9 วัดกลาง
สุพรรณบุรี
พระมหายอดรัก วรเมธี
ป.ธ.9 วัดสวนหงส์
สุพรรณบุรี
พระมหาจตุพล ญาณธีโร
ป.ธ.9 วัดสวนหงส์
สุพรรณบุรี
พระมหาภูวนาท สุชาโต
ป.ธ.9 วัดลานคา
สุพรรณบุรี
ทั้งหมด 17 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464