มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : จังหวัด พบข้อมูลทั้งหมด: 44 รายการ
สามเณรสุพจน์ ทวีผล
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรฟ้าเกษม ย่อมอารี
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรพันธาทิพย์ พลนงค์
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรฐิติวัฒน์ วันมหาชัย
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาวันชัย สาราณีโยภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาชลิต สญฺญโมภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรอานุภาพ แสงดี
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรพลนัฐจักษ์ ศรีจำปา
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรวิภู เยี่ยมชื่น
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรนพรุจ พันธุ์เปี่ยม
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาชลอ ชยสิทฺโธ
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรสมยศ ดาทอง
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรรัฐพล อักษรพิมพ์
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรฤทธิรงค์ เสนาน้อย
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ
ป.ธ.9 วัดบุญวาทย์วิหาร
ลำปาง
สามเณรพิจิตร หงส์สิบสอง
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรสังวาลย์ คําสีเขียว
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรนิวัฒน์ เรืองมนตรี
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรสมยศ สมโมรา
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรสมหมาย สงเสนา
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรเกรียงศักดิ์ ไชยสมศรี
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรอุทัย ศรีทานันท์
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต
ป.ธ.9 วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
ลำปาง
พระมหาประเสริฐพร โชติวโร
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาธีรธรรม ธมฺมวริทฺธี
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรสมาน สังข์ชำนาญ
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรสุชาติ จันทร์ทุม
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรสุรคิด สุนทะวงศ์
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรดนัย เกตุตากแดด
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรขวัญชัย
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรสมบัติ
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหายงยุทธ อคฺคาจาโร
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาสุธรรม สนฺติสุโข
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรธนวัฒน์ วิเชีย
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
สามเณรจักรพงศ์ โพธิ์ศรีงาม
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหากิตติ โกวิโทภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาศุภชัย อนุมาตย์
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาอำพล สัทธัมโมภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาศราวุฒิ สนฺโตภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาสาคร วรธมฺโมภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหาสมลักษณ์ คันธสาโร
ป.ธ.9 วัดท่ามะโอ
ลำปาง
สามเณรทนงศักดิ์ ตาดี
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหายุทธนา โสภณาจาโร
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
พระมหานที อิสฺสริโยภาโส
ป.ธ.9 วัดจองคำ
ลำปาง
ทั้งหมด 44 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรสา (18 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2563
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464