มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : จังหวัด พบข้อมูลทั้งหมด: 15 รายการ
พระมหาสุรธีร์ วรมงฺคโล
ป.ธ.9 วัดสะแก
นครราชสีมา
นายอุทัย เจริญชัย
ป.ธ.9 วัดบึง
นครราชสีมา
พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏโฐ
ป.ธ.9 วัดศาลา
นครราชสีมา
พระมหาพงษ์เชฏฐ์ ธีรวํโส
ป.ธ.9 วัดพายัพ
นครราชสีมา
พระมหาเหมือน อุปมงฺกโร
ป.ธ.9 คณะจังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา
พระมหาเมธี อริยรํสี
ป.ธ.9 วัดสะแก
นครราชสีมา
พระมหาพิศวง พุทฺธสโร
ป.ธ.9 วัดพายัพ
นครราชสีมา
พระมหาสมชัย วีรญาโณ
ป.ธ.9 วัดโกศลสิตาราม
นครราชสีมา
สามเณรวิบูลย์ อุ่นแก้ว
ป.ธ.9 วัดบึง
นครราชสีมา
พระมหาเสฐียร ชาตเมธี
ป.ธ.9 วัดสะแก
นครราชสีมา
พระมหาวินัย วินยธโร
ป.ธ.9 วัดบึง
นครราชสีมา
พระมหาสมเกียรติ สาสนเมธี
ป.ธ.9 วัดศาลา
นครราชสีมา
พระมหาประสพฤกษ์ จารุวาโท
ป.ธ.9 วัดพลับ
นครราชสีมา
พระมหาศักดา สุมโน
ป.ธ.9 วัดประมวลราษฎร์
นครราชสีมา
พระครูศรีศาสนกิจ ฐิตโชโต
ป.ธ.9 วัดป่าศรัทธารวม
นครราชสีมา
ทั้งหมด 15 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464