มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : จังหวัด พบข้อมูลทั้งหมด: 26 รายการ
พระมหาอนุชา จนฺทปภาโส
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
สามเณรอาทิตย์ เขียวสองห้อง
ป.ธ.9 วัดอรุณราชวราราม
ราชบุรี
พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
สามเณรฉัตรชัย ช่างทองคำ
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหาทิวา กมฺมสุทฺโธ
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
นายทองย้อย แสงสินชัย
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี
ราชบุรี
พระมหาอินจันทร์ คุเณสโก
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
นายบรรจบ บรรณรุจิ
ป.ธ.9 วัดแก้วฟ้า
ราชบุรี
พระมหาพงศ์ศิริ ปญฺญาวชิโร
ป.ธ.9 วัดเขาวัง
ราชบุรี
พระมหากลีบ วรปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี
ราชบุรี
พระมหาบุญ มหาปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี
ราชบุรี
แม่ชีประสิทธิ์ เรืองฤทธิ์
บ.ศ.9 สำนักประชุมนารี
ราชบุรี
สามเณรสุริยาวุธ สุวรรณบุบผา
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
สามเณรสมบูรณ์ ศรีภิญโญ
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
สามเณรสมพร นามคํา
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหาณัฐินันท์ ฐิตเมโธ
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหาวรรณพงศ์ วณฺณวํโส
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหากังวาล ธีรธมฺโม
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดเขาวัง
ราชบุรี
สามเณรนิคม สมเสนาะ
ป.ธ.9 วัดบัวงาม
ราชบุรี
พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหาช้อย มหาธีโร
ป.ธ.9 วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี
ราชบุรี
พระมหาชินวิชญ์ จารุธมฺโม
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหาอธิโชค สุโชโต
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
พระมหานิกร ฐานุตฺตโร
ป.ธ.9 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ราชบุรี
ทั้งหมด 26 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464