มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : จังหวัด พบข้อมูลทั้งหมด: 20 รายการ
นายวิฑูรย์
ป.ธ.9 วัดหัวคู้
สมุทรปราการ
พระมหาชัยพร เขมาภิรโต
ป.ธ.9 วัดจากแดง
สมุทรปราการ
สามเณรธนพร คูสูงเนิน
ป.ธ.9 วัดบางพลีใหญ่ใน
สมุทรปราการ
พระมหาปรีชา ทีปวํโส
ป.ธ.9 วัดหัวคู้
สมุทรปราการ
พระมหาวีรชัย นนฺทวํโส
ป.ธ.9 วัดบางพลีใหญ่ใน
สมุทรปราการ
พระมหาเครืองณรงค์ จิตฺตกาโร
ป.ธ.9 วัดบางกระเจ้านอก
สมุทรปราการ
พระมหาทรงชัย อคฺคปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดจากแดง
สมุทรปราการ
พระมหากฤษดา โอภาโส
ป.ธ.9 วัดจากแดง
สมุทรปราการ
สามเณรปิยะ จันดาดาล
ป.ธ.9 วัดโปรดเกศเชษฐาราม
สมุทรปราการ
พระมหาพิเชษฐ์ เตชธมฺโม
ป.ธ.9 วัดจากแดง
สมุทรปราการ
พระมหาเช้า ฐานิสฺสโร
ป.ธ.9 วัดอาษาสงคราม
สมุทรปราการ
พระมหาบุญสม ชาตวิสุทฺธิ
ป.ธ.9 วัดไพชยนต์ ฯ
สมุทรปราการ
พระมหาทรงชัย วิชยเภรี
ป.ธ.9 วัดไตรสามัคคี
สมุทรปราการ
พระมหาสัญชัย ชยสิทฺธิโก
ป.ธ.9 วัดโปรดเกศเชษฐาราม
สมุทรปราการ
พระมหาทองสุข วิสุทฺธสีโล
ป.ธ.9 วัดหัวคู้
สมุทรปราการ
พระมหาสุเทพ อินฺทวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดกิ่งแก้ว
สมุทรปราการ
พระมหาทรงวิทย์ วริทฺธิฐายี
ป.ธ.9 วัดบางพลีใหญ่ใน
สมุทรปราการ
พระมหาจันทร จิรวังโส
ป.ธ.9 วัดกิ่งแก้ว
สมุทรปราการ
พระมหาวิเชฎ อนุตตโร
ป.ธ.9 วัดศรีวารีน้อย
สมุทรปราการ
พระมหาโอภาศ ฐานธมฺโม
ป.ธ.9 วัดศิริเสาธง
สมุทรปราการ
ทั้งหมด 20 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรสา (18 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2563
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464