มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : จังหวัด พบข้อมูลทั้งหมด: 14 รายการ
พระมหาวัฒนา ปญฺญาทีโป
ป.ธ.9 วัดต้นสน
อ่างทอง
สามเณรวิมล แจ้งสว่าง
ป.ธ.9 วัดต้นสน
อ่างทอง
สามเณรวรธาน ทัดแก้ว
ป.ธ.9 วัดอ่างทอง
อ่างทอง
พระมหาละเอียด กิตฺติสุขุโม
ป.ธ.9 วัดโบสถ์วรดิตถ์
อ่างทอง
พระมหาสนอง เตชวีโร
ป.ธ.9 วัดโบสถ์วรดิตถ์
อ่างทอง
พระมหาธราวิชย์ ธราวิชฺโช
ป.ธ.9 วัดต้นสน
อ่างทอง
พระมหาสุทธิเดช สุทฺธิเตโช
ป.ธ.9 วัดต้นสน
อ่างทอง
พระมหาบวรฉัตร อธิปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดต้นสน
อ่างทอง
พระมหาทองสุข สนฺตจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดไชโย
อ่างทอง
พระมหาเสน่ห์ ธมฺมานนฺโท
ป.ธ.9 วัดอ่างทอง
อ่างทอง
พระมหาทวี ฐิตปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดสำโรง
อ่างทอง
พระมหาสนิธ วชิรปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดโบสถ์วรดิตถ์
อ่างทอง
พระมหาไพฑูรย์ สิริธัมโม
ป.ธ.9 วัดต้นสน
อ่างทอง
พระมหาสรพงษ์ ชินปุตฺโต
ป.ธ.9 วัดต้นสน
อ่างทอง
ทั้งหมด 14 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464