มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้า:
* ระบุคำนำหน้าชื่อ เช่น พระมหา แม่ชี นาย นาง นางสาว ฯลฯ
เพศ:
ชาย หญิง
ชื่อ:
* ไม่ต้องระบุคำหน้าชื่อ เช่น พระมหาบาลี ระบุเพียง มหาบาลี
ฉายา:
นามสกุล:
กรณีเปลี่ยนชื่อ
ชื่อปัจจุบัน:
ระบุชื่อปัจจุบัน หากไม่เปลี่ยนปล่อยว่างไว้
กรณีเปลี่ยนนามสกุล
นามสกุลปัจจุบัน:
ระบุนามสกุลปัจจุบัน หากไม่เปลี่ยนปล่อยว่างไว้
วัน/เดือน/ปี เกิด:
*
ข้อมูลการสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค
ปีที่สอบ บ.ศ.9 ได้:
เลขที่ประกาศนียบัตร:
/ เช่น 1234/2558
สถานะขณะสอบได้:
พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ฆราวาส
พรรษาขณะสอบได้:
*
อายุขณะสอบได้:
*
สำนักเรียน
ขณะสอบได้:
เลือกวัด
วัดอื่น ๆ ระบุ
จังหวัด:
*
สถานะภาพปัจจุบัน:
พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ฆราวาส ลาสิกขา มรณภาพ/ถึงแก่กรรม *
ภูมิลำเนา
บ้าน:
เลขที่:
หมู่ที่:
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง:
อำเภอ/เขต:
จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์:
สถานที่พำนัก (วัด สำนักชี บ้าน)
ที่พำนัก:
ในประเทศ ต่างประเทศ
ชื่อสถานที่:
บ้าน:
เลขที่:
หมู่ที่:
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง:
อำเภอ/เขต:
จังหวัด:
ประเทศ:
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
เว็บไซต์:
เช่น http://www.mahapali.com, www.mahapali.com
ข้อมูลติดต่อ
โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล์:
facebook:
เช่น http://www.facebook.com/mahapali, www.facebook.com/mahapali
Line ID:
ประวัติส่วนตัว
ชีวิตขณะครองสมณเพศ
สมณศักดิ์ขณะครองสมณเพศ
 
ปี:
สมณศักดิ์:
ปี:
สมณศักดิ์:
ปี:
สมณศักดิ์:
ปี:
สมณศักดิ์:
ปี:
สมณศักดิ์:
ปี:
สมณศักดิ์:
ปี:
สมณศักดิ์:
ปี:
สมณศักดิ์:
ปี:
สมณศักดิ์:
ปี:
สมณศักดิ์:
ผลงานสำคัญและโดดเด่น
ผลงานทั่วไป
ผลงานด้านวิชาการ
ผลงานด้านการปฏิบัติธรรม
ผลงานด้านการบริหาร
ผลงานด้านการพัฒนาสังคม
ผลงานด้านวิสัยทัศน์
ผลงานด้านการสร้างสรรค์
ผลงานระดับนานาชาติ
ชีวิตในฆราวาส
ตำแหน่งและผลงานในชีวิตฆราวาส
กาลที่สุดของชีวิต
รูปภาพเพิ่มเติม
ภาพประจำตัว
- ไฟล์ *.jpg, .gif, .png ขนาด 600x600 Px. ไฟล์ไม่เกิน 500 Kb.
- กรุณาทำรูปภาพให้ได้ขนาดตามที่ระบุ เพื่อความสวยงามในการแสดงผล
หากมีภาพประจำตัว 2 ภาพ กรุณาตั้งภาพใดภาพหนึ่งเป็นภาพหลัก หากไม่เลือก ระบบจะนำภาพแรกมาเป็นภาพหลักอัตโนมัติ
ภาพภิกษุสามเณร
แสดงเป็นภาพหลัก
ลบภาพ
ภาพฆราวาส, แม่ชี
แสดงเป็นภาพหลัก
ลบภาพ
ภาพประกอบอื่น ๆ ไฟล์ *.jpg, .gif, .png ขนาดไม่เกิน 300 Kb.
ภาพประกอบ 1:
ลบภาพ
ภาพประกอบ 2:
ลบภาพ
ภาพประกอบ 3:
ลบภาพ
ภาพประกอบ 4:
ลบภาพ
ภาพประกอบ 5:
ลบภาพ
ภาพประกอบ 6:
ลบภาพ
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
 
คุณสมบัติไฟล์เอกสาร: ไฟล์ *.doc, *.ppt, .pdf, *.xls, .rar, .zip ขนาดไม่เกิน 20 Mb เท่านั้น
ชื่อเอกสาร 1:
ลบเอกสาร
ชื่อเอกสาร 2:
ลบเอกสาร
ชื่อเอกสาร 3:
ลบเอกสาร
ชื่อเอกสาร 4:
ลบเอกสาร
ชื่อเอกสาร 5:
ลบเอกสาร
ชื่อเอกสาร 6:
ลบเอกสาร
วีดีโอเพิ่มเติม
 
ตัวอย่าง Youtube เช่น
1. http://www.youtube.com/watch?v=TF1uG6AuK7I
2. http://youtu.be/KwMDfKXUNF7
3. <iframe width="560" height="315"> .....</iframe>
วีดีโอ 1:
วีดีโอ 2:
วีดีโอ 3:
วีดีโอ 4:
วีดีโอ 5:
วีดีโอ 6:
ลิงค์อื่นๆ เพิ่มเติม
 
ตัวอย่างเช่น http://www.mahapali.com, www.mahapali.com
ลิงค์ที่ 1:
ลิงค์ที่ 2:
ลิงค์ที่ 3:
ลิงค์ที่ 4:
ลิงค์ที่ 5:
ลิงค์ที่ 6:
ผู้เสนอปรับปรุงข้อมูล
ปรับปรุงข้อมูลโดย:
*
อีเมล์:
โทรศัพท์:
*
เพิ่มข้อมูลโดย:
เพิ่มข้อมูลเมื่อ:
กรุณาเลือก:
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464