มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา

ที่ปรึกษา
                1. พระราชปริยัติโมลี ประธานบริหารมหาบาลีวิชชาลัย
                2. พระมหาญาณธวัช ญาณทฺธโช พระอาจารย์ประจำมหาบาลีวิชชาลัย
                3. พระมหาสุเทิด มหิทฺธิโก พระอาจารย์ประจำมหาบาลีวิชชาลัย
                4. พระมหาวิทยาเชษฐ์ วรธมฺโม พระอาจารย์ประจำมหาบาลีวิชชาลัย
                5. พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมกาโม พระอาจารย์ประจำมหาบาลีวิชชาลัย

คณะทำงาน
               ออกแบบระบบ  พัฒนาระบบ  เก็บรวบรวบข้อมูล  กรอกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล
               1. นายธฤญเดชา ลิภา
               2. นายยุทธชัย แซ่ว่าง
               3. นางสาวณฤดี โอวาทวรัญญู

วันเริ่มทำงาน 4 เมษายน 2558 - 29 กรกฎาคม 2558
               รวมเวลาออกแบบ พัฒนาระบบ ค้นหา เก็บรวบรวมข้อมูล และกรอกข้อมูล  400 ชั่วโมง


ต้องการสมัครเป็นคณะทำงาน

คณะทำงาน มีหน้าที่ปรับปรุง ตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ให้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันที่สุด  กรุณาแนะนำตัวเองไปที่ โทร. 099 246 8986 อีเมล์ maha@mahapali.com ไลน์ id: mahapali

ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: อุบลราชธานี
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรสา (18 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464