มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา

ที่ปรึกษา
     1. พระธรรมราชานุวัตร ประธานบริหารมหาบาลีวิชชาลัย
     2. พระศรีวชิรเมธี (วิทยาเชฏฐ์ ป.ธ.๙) อาจารย์ประจำมหาบาลีวิชชาลัย
     3. พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมกาโม ป.ธ.๙ อาจารย์ประจำมหาบาลีวิชชาลัย
     4. พระมหานัฐพล  วราสโก ป.ธ.๘ พระอาจารย์ประจำมหาบาลีวิชชาลัย
     5. พระมหาวุฒิไกร ปุณฺณวุฑฺฒิ ป.ธ.๙ อาจารย์ประจำมหาบาลีวิชชาลัย

คณะทำงาน
               ออกแบบระบบ  พัฒนาระบบ  เก็บรวบรวบข้อมูล  กรอกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล
               1. นายธฤญเดชา ลิภา
               2. นายยุทธชัย แซ่ว่าง
               3. นางสาวณฤดี โอวาทวรัญญู
               4. นางสาวกษิรา ศรีลอยเมือง

วันเริ่มทำงาน 4 เมษายน 2558 - 29 กรกฎาคม 2558
               รวมเวลาออกแบบ พัฒนาระบบ ค้นหา เก็บรวบรวมข้อมูล และกรอกข้อมูล  400 ชั่วโมง


ต้องการสมัครเป็นคณะทำงาน

คณะทำงาน มีหน้าที่ปรับปรุง ตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ให้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันที่สุด  กรุณาแนะนำตัวเองไปที่ โทร. 099 246 8986 อีเมล์ maha@mahapali.com ไลน์ id: mahapali

ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: พระมหาสมภพ ลีฬหรัตนรักษ์  (สมฺภโว) (9 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464